ศิริณี พูนไชยศรี
นักกีฏวิทยา 8
สำนักวิจัย และพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร
    อ่านต่อ
แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
สำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นักวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
    อ่านต่อ
ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
นักวิชาการพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
    อ่านต่อ
ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

    อ่านต่อ
สุขุม โอภาสนิพัทธ์
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด

    อ่านต่อ
ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย
สำนักงานส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/นักวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    อ่านต่อ
ุธีรทัศน์ อิสรางกูล ณ อยุธยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 7วช.(วิชาชีพ)
สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

    อ่านต่อ
วสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิก 8 วช. กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณ
สถานสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
    อ่านต่อ
< หน้าที่แล้ว 1 2 4 5